Izjava o privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA STRANICE VJERAN-PETROVIC.COM

Internet stranica vjeran-petrovic.com (u daljnjem tekst internet stranica) je privatna internet stranica namijenjena promociji autora stranice.

Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, OIB, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Ovo je politika zaštite osobnih podataka čija je svrha informiranje ispitanika o načinima obrade, upotrebe, pohrane i osiguravanja sigurnosti osobnih podataka u skladu s Uredbom(EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine. Osnovna namjena Opće Uredbe je zaštita osobnih podataka odnosno svih informacija povezanih sa privatnim osobama. Sukladno Općoj Uredbi i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018). Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Opće informacije, svrha obrade osobnih podataka Internet stranica kao voditelj obrade podataka:
– Prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca prilikom ispunjenja ugovorne obveze slanja kupljenog materijala, nastale kupnjom neke od publikacija autora, vlasnika stranice
– Prikuplja i obrađuje osobne podatke prilikom ispunjenja obaveza vezanih uz odgovaranje na zahtjeve ispitanika.

Prikupljeni osobni podaci:
ime i prezime,
e-mail adresa,
adresa (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj),

Svrha obrade:
Isporuka proizvoda ili usluga fizičkim osobama.
Izdavanje računa.

Pravna osnova obrade:
Ispunjenje ugovornih obveza.

Vrijeme zadržavanja:
Sukladno zakonu o računovodstvu.

Stranica prikuplja, obrađuje i dijeli osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena pravna osnova
– zakonska obveza, privola ispitanika ili u okviru ispunjenja ugovornih obaveza

Ukoliko se uskrate osobni podaci navedeni u tabeli, Internet Stranica neće biti u mogućnosti:
– Evidentirati narudžbu
– Isporučiti proizvod ili uslugu.
Pristup osobnim podacima i primatelji osobnih podataka
Osobne podatke prikupljene od kupaca ili putem internetskih stranica ne dijele se s trećim stranama. Internet stranica vjeran-petrovic.com će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.

Međunarodni transferi osobnih podataka
Internet stranica vjeran-petrovic.com ne prenosi osobne podatke u treće zemlje.

Vremensko razdoblje pohrane i uporabe podataka
Internet stranica vjeran-petrovic.com pohranjuje osobne podatke, samo za vrijeme nužno za postizanje svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te se oni uklanjaju na siguran način kada oni više nisu relevantni, tj., nemaju svrhu.

Mjere zaštite osobnih podataka
Internet stranica vjeran-petrovic.com poduzima i osigurava odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi se minimizirala opasnost od neovlaštenog ili nezakonitog otkrivanja ili pristupa, ili slučajnog ili nezakonitog gubitka, uništenja, izmjene ili oštećenja osobnih podatka. Svi ovlašteni primatelji osobnih podataka ostvaruju pristup do osobnih podataka na siguran način i uz primijenjene mjere zaštite.

Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, vaša prava nad osobnim podacima, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka su:
– pravo na pristup osobnim podacima,
– pravo na ispravak osobnih podataka,
– pravo na brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom (podaci pribavljeni privolom),
– pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama,
– pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt informacije
U bilo kojem trenutku možete kontaktirati internet stranicu vjeran-petrovic.com ako želite pristupiti osobnim podacima koje Internet Stranica prikuplja o vama ili ako želite ostvariti svoja prava. Također imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte zastita-podataka@vjeran-petrovic.com

Prilikom kontakta i podnošenja zahtjeva sukladno navedenim pravima, internet starnica vjeran-petrovic.com će uložiti razumne napore za potvrđivanje vašeg identiteta i sprječavanje neautorizirane obrade osobnih podataka.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Voditelj obrade osobnih podataka:
Vjeran Petrović
e-mail: info@vjeran-petrovic.com
tel: +38598241066